วิจัยและนวัตกรรม ...

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

ดาวน์โหลดไฟล์ word / pdf


alt : 5. คำแนะนำในการเขียนและพิมพ์
5.1 คำแนะนำทั่วไป
บทความที่เสนอต้องพิมพ์ลงบนกระดาษขาด A4 พิมพ์หน้าเดียว พิมพ์ด้วย Microsoft Word of Windows การตั้งค่าหน้ากระดาษ ขอบด้านบนและด้านล่าง 2.5 ซม. ด้านซ้ายและด้านขวา 2.5 ซม. พิมพ์ 2 คอลัมน์ กว้าง 7.5 ซม. ระยะห่าง 1 ซม. 5.2 แบบและขนาดตัวอักษร
บทความภาษาไทย ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun New ชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา ชื่อผู้เขียนบทคัดย่อและเนื้อความต่างๆใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวปกติ ชื่อหัวข้อและหัวข้อย่อยใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา 5.3 การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง
การอ้างอิงในบทความ อาจใช้การอ้างอิงแบบตัวเลข หรือแบบนาม – ปี ตามมาตรฐานสากลเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เอกสารอ้างอิงทุกฉบับจะต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความรายละเอียดของเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วย ชื่อสกุลผู้เขียน.(ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือหรือชื่อของบทความหรือชื่อของเอกสารที่พิมพ์. สำนักหรือสถานที่พิมพ์. ทั้งนี้การเขียนให้เป็นไปตามรูปแบบของชนิดเอกสารที่อ้างอิงแบบ APA
6. เกณฑ์การพิจารณาบทความ
บทความจะต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น บทความวิชาการและบทความวิจัยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกเป็นผู้ประเมิน 2-3 คน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้ เกณฑ์การพิจารณาบทความ มีดังนี้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณค่าทางวิชาการ ความสมบูรณ์ของเนื้อหาและโครงสร้าง ภาที่ใช้ ความชัดเจนของสมมติฐาน/วัตถุประสงค์ ความชัดเจนของการนำเสนอ และการจัดระเบียบบทความ ความถูกต้องตามวิชาการ การอภิปรายผล และการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 7. คำแนะนำการส่งเรื่องลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
กองบรรณาธิการมีความยินดีที่จะรับบทความและงานวิจัยจากทุกท่านทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น ทั้งนี้ กองบรรณาธิการขอสงวนลิขสิทธิ์ในการตรวจทาน และแก้ไขต้นฉบับ และพิจารณาเรื่องที่จัดพิมพ์เพื่อความสะดวกแก่การพิจารณาจึงขอแนะนำการเตรียมต้นฉบับดังนี้
8. การกำหนดวาระการออกวารสาร
วารสารวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตเอเซีย มีกำหนดวาระการออก 4 ฉบับต่อปี คือ
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม)
ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม)

9. ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์
9.1 บทความทางวิชาการ(Article)เกี่ยวกับการศึกษาพหุสาขา
9.2 บทความพิเศษ (Special Articles)
9.3 รายงานการวิจัย(Research Report)
9.4 บทความปริทัศน์ (Review Article)รวบรวม หรือเรียบเรียงจากเอกสารหรือหนังสือต่างๆ เพื่อเผยแพร่และฟื้นฟูงานด้านวิชาการ
9.5 ปกิณกะ (Miscellany) เป็นบทความข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ ข่าววิชาการ หรือสิ่งน่าสนใจ

10. เงื่อนไขการส่งเรื่องตีพิมพ์
10.1 เป็นต้นฉบับที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ หรือกำลังรอลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่น
10.2 นิพนธ์ต้นฉบับที่เป็นบทความทางวิชาการ และรายงานการวิจัย จะต้องผ่านการประเมินคุณภาพ และเห็นชอบจากผู้ประเมิน (Peer Reviewers) ถ้าต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ผู้เขียนต้องส่งนิพนธ์ต้นฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้กองบรรณาธิการตามกำหนด
10.3 กองบรรณาธิการจะส่งวารสารให้กับผู้เขียนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวน 1 ฉบับ
10.4 ความคิดเห็นในบทความที่ลงพิมพ์ในวารสารวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตเอเซีย นี้ เป็นของผู้เขียนเท่านั้นมิได้เป็นความคิดเห็นของวารสารวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตเอเซีย
11. การเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ
11.1 ต้นฉบับพิมพ์หน้าเดียวโดยใช้กระดาษ A4 (216 x 279 มม.) จำนวน 10-15 หน้า
11.2 บทคัดย่อภาษาไทยไม่เกิน 15 บรรทัด และภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 202 คำ (15 บรรทัด) รัวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
11.3 กรณีมีภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ ต้องใส่หมายเลขกำกับภาพ ตาราง และแผนภูมตามลำดับให้ครบถ้วน
12. รูปแบบของการเขียนละการเตรียมต้นฉบับ
12.1 บทความวิจัย
12.1.1 ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลางและมีภาษาอังกฤษกำกับในบรรทัดถัดไป ชื่อผู้เขียนให้ระบุให้ครบทุกคนอยู่ใต้ชื่อเรื่องโดยเยื้องไปทางขวามือทำสัญลักษณ์ 1เรียงตามลำดับ ส่วนตำแหน่งทางวิชาการและสถานที่ทำงานของผู้เขียนพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถ
12.1.2 บทคัดย่อภาษาไทย ระบุคำสำคัญ 3-5 คำ และบทคัดย่อภาษาอังกฤษระบุ Keywords จำนวน 3-5 คำ
12.1.3 เรียงลำดับเนื้อหาดังนี้ บทคัดย่อภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ บทนำ วัตถุประสงค์การวิจัย สมมุติฐาน ขอบเขตของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัยโดยสรุป อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง (เท่าที่อ้างในบทความ)
12.2 บทความวิชาการ
12.2.1 ประกอบด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน บทนำ เนื้อหา วิจารณ์ สรุป และเอกสารอ้างอิง
12.2.2 ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง ชื่อผู้เขียนอยู่ใต้ชื่อเรื่อง โดยเยื้องไปทางขวามือ ส่วนตำแหน่งทางวิชาการและสถานที่ทำงานของผู้เขียนพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถ

13. การเขียนเอกสารอ้างอิง
13.1 การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่อง ใช้ระบบนาม ปี ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษให้เขียนชื่อสกุลเท่านั้น กรณีที่ผู้แต่งไม่เกิน 3 คน ให้เขียนชื่อผู้แต่งทุกคน ในการอ้างถึงครั้งแรก และถ้ามีการอ้างถึงอีกให้ใช้ et al หรือคณะ ต่อท้ายชื่อผู้แต่งคนแรกแต่ในกรณีที่มีผู้แต่งมากกว่า 3 คนขึ้นไป ให้เขียนชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วย et al หรือคณะ ในการอ้างอิงทุกครั้ง
13.2 เอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง
ควรมีเฉพาะรายชื่อเอกสารที่ได้อ้างถึงในเนื้อเรื่องเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้แต่งทุกคน ในกรณีที่ไม่เกิน 6 คน ส่วนกรณีที่มากกว่า 6 คนขึ้นไป ให้เขียนชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วย et al หรือคณะ
13.3 การเรียงลำดับเอกสาร
13.3.1 เรียงเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนภาษาอังกฤษ
13.3.2 เรียงตามอักษรตัวแรกของชื่อผู้เขียน และใสหมายเลขกำกับ
13.3.3 ชื่อผู้เขียนภาษาอังกฤษเรียงตามอักษรตัวแรกของชื่อสกุล
13.3.4 ถ้าอักษรตัวแรกเหมือนกัน ให้เรียงตามอักษรถัดไปเรื่อยๆ
13.3.5 ถ้าผู้เขียนคนเดียวกัน ให้เรียงลำดับตามปีที่พิมพ์
13.4 รูปแบบการเขียน
13.4.1 วารสารเขียนตามรูปแบบดังนี้
ชื่อผู้แต่ง. (ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ.). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ของวารสาร, หน้า. หรือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ.). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), หน้า. ตัวอย่าง
กษม ชนะวงศ์. (2564). สุขภาพองค์รวมและการปรับตัวของผู้สูงอายุ: จงเปลี่ยนก่อนถูกบังคับให้เปลี่ยน. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย, 11(4) , 131-136.
13.4.2 หนังสือภาษาไทย ที่มีผู้เขียนคนเดียวหรือมากกว่า 2 คน ให้เขียนเรียงดังนี้
ชื่อผู้แต่งทุกคน คั่นด้วย , และคนสุดท้ายจบด้วย . ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. เขียนอยู่ในวงเล็บ จบด้วย . ชื่อหนังสือใช้ ตัวหนา จบด้วย . ครั้งที่พิมพ์ เขียนอยู่ภายในวงเล็บ จบด้วย . ชื่อเมืองที่พิมพ์ ตามด้วย : สำนักพิมพ์ จบด้วย .
13.4.3 หนังสือภาษาอังกฤษเรียงลำดับเช่นเดียวกับภาษาไทย แต่แตกต่างกันในการเขียนชื่อผู้แต่ง คือ ใช้ชื่อสกุลขึ้นต้น ตามด้วย , อักษรย่อ ชื่อต้น , อักษรย่อชื่อกลาง ผู้แต่งแต่ละคนคั่นด้วย , ผู้แต่งคนสุดท้าย นำด้วย & และจบด้วย . 13.4.4 หนังสือที่มีบรรณาธิการ ใช้หลักการเช่นเดียวกับหนังสือที่มีผู้แต่งคนเดียวหรือมากกว่า 2 คน แต่มีข้อแตกต่างดังนี้ หนังสือภาษาไทย เติม (บรรณาธิการ) จบด้วย . ไว้ตามหลังชื่อบรรณาธิการคนสุดท้าย
หนังสือภาษาอังกฤษ เติม (Ed.)กรณีบรรณาธิการคนเดียว หรือเติม (Eds.) กรณี บรรณาธิการมากกว่า 1 คน จบด้วย .
13.4.5 การอ้างอิงจากปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เช่นวันดี ธารามาศ. (2527). การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการขจัดสารของเยื่อบุช่องท้องในการทำเพอริโตเนียลไดอะไดสิส ระหว่างแบบเร่งเวลากับไม่เร่งเวลา. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาพยาบาลศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
14. การส่งบทความ
เปิดรับบทความจากบุคคลภายในและภายนอกสถาบัน โดยจัดส่งไฟล์มาที่เว็บไซต์วารสารวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตเอเซีย www.casjournal.cas.ac.th หรือส่งมายังอีเมล journal@cas.ac.th หรือส่งต้นฉบับ พร้อม ซีดี ทางไปรษณีย์ไปที่กองบรรณาธิการ วารสารวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตเอเซีย เลขที่ 179/30 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โดยมีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ จำนวนเรื่องละ 2,000 บาท และสามารถรับวารสารวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตเอเซีย ฉบับที่ตีพิมพ์ โดยให้กรอกใบสมัครตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบสมัคร

15. ติดต่อสอบถาม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ, อาจารย์วุฒิชัย โยตา และนางสาวศุภาสิณีย์ แก้วสิทธิ์ โทรศัพท์ 0-4324-536-8 ต่อ 620 www.casjournal.cas.ac.th    และนางสาวอัญชุลี มูลทิพย์ โทร.094-3694258

    โทรศัพท์ 0-4324-536-8 ต่อ 403

    www.casjournal.cas.ac.th

 บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย email::journal@cas.ac.th / Fax :: 043-246539 / Tel :: 043-246537

www.itjournal.cas.ac.th

casjournal V2 php พัฒนาระบบ โดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)