วิจัยและนวัตกรรม ...

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)
ที่ปรึกษา
นายกสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ
บรรณาธิการผู้ช่วย
ผอาจารย์วุฒิชัย โยตา

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.สงครามชัย ลี่ทองดีสกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร แดนมีแก้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา ดวงสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญนิถา ครองธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ พงษ์แสนพาง มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม จันทร์นวล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ เหลาสุภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ บุตรคำสอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี แสงชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร.จิระ หลงกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.ราณี วงศ์คงเดช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองศาสตราจารย์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองศาสตราจารย์ นฤมล สินสุพรรณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ชนะวงศ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ฉัตรชัยพลรัตน์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ ปุริสาร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวน แพงปัสสา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
พิสูจน์อักษร อาจารย์ทิพวัลย์ ด่านสวัสดิกุล
ฝ่ายจัดการและเลขานุการ นางสาวศุภาสิณีย์ แก้วสิทธิ์
ฝ่ายพัฒนาระบบ อาจารย์ชัยวัฒน์ วัลละภา
บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย email::journal@cas.ac.th / Fax :: 043-246539 / Tel :: 043-246537

www.itjournal.cas.ac.th

casjournal V2 php พัฒนาระบบ โดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)