วิจัยและนวัตกรรม ...

เกี่ยวกับวารสาร (About This Journal)
ชื่อโครงการ วารสารวิจัยและนวัตกรรมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
Journal of Research and Innovation Asian Scholar

ลักษณะโครงการ
วารสารด้านพหุสาขา อาทิ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา และมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักบัณฑิตศึกษา และสำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ระยะเวลาดำเนินการ
วารสารวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตเอเซีย เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ฉบับละ 7 เรื่อง ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2565
1. หลักการและเหตุผล

การศึกษาปัจจุบันต้องมีความสอดรับกับยุทธศาสตร์ทั้งระดับประเทศและภูมิภาค ทั้งทางวิชาการและการวิจัย ซึ่งสถานการณ์โลกการศึกษาจึงต้องปรับโจทย์ใหม่ เป็นบทบาทของภาครัฐ โดยจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลกสร้างขึ้นจากความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษก่อนหน้าที่ประสานงานโดยสหประชาชาติและประเทศสมาชิก การรณรงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม ตามโดยมุ่งเน้นเรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทางการศึกษา (Education of Sustainable Development Goals–SDGs) คือการพัฒนาการศึกษาที่สมดุลกันมีทั้งหมด 17 เป้าหมาย โดยองค์การสหประชาชาติแบ่งทั้ง 17 ข้อ ออกเป็น 5 มิติของมิติความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) ได้แก่ มิติสังคม (People) มิติเศรษฐกิจ (Prosperity) มิติสิ่งแวดล้อม (Planet) มิติสันติภาพและสถาบัน (Peace) และมิติหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) โดยประเทศไทยได้ใช้แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นแนวทางให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การเพิ่มศักยภาพของประชาชนและชุมชน ประเทศไทยยังคงมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของโลกด้วยการช่วยเสริมสร้างความสามารถของเพื่อนบ้านในการบรรลุพันธกิจของเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาแห่งสหัสวรรษและความพยายามในการพัฒนาการศึกษาในอนาคต ที่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความสำคัญมาก ทั้งการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ (adaptability) และมองผู้อื่นด้วยความเชื่อมโยงกันในระดับโลกรวมถึงเรื่องความรอบรู้ (literacy) ใหม่ๆ เช่น ทักษะด้านดิจิทัล (digital literacy) ทักษะการจัดการตัวเอง (self-management skill ) ภาวะผู้นำ (leadership) และสร้างนวัตกรรมใหม่ (new innovation) การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นต้น ดังนั้น การศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็มศักยภาพ มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่จะสร้างสรรค์และ พัฒนาคนทั้งในแง่ความรู้ ความคิด ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถสนองตอบทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ซึ่งประเทศที่ต้องการความก้าวหน้าต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนโดยอาศัยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและมีปัญหาเกี่ยวกับกำลังคนที่จะตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างมาก อันสืบเนื่องมาจากระบบและวิธีการจัดการศึกษาที่ไม่สามารถสร้างและกระจายโอกาส รวมทั้งคุณภาพการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคอุตสาหกรรมที่ผ่านมาและการก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ระบบการศึกษาของประเทศไทยจึงถูกท้าทายจากแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมค่อนข้างมากในวงการวิชาการ จากหลักการเหตุผล และความสำคัญดังกล่าว จึงเป็นพันธกิจสำคัญยิ่งของสังคมไทย และสังคมโลก ที่จำเป็นต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ ในมุมมองของ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ และนักวิชาการที่สำคัญหลายท่านจึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตเอเซีย ซึ่งเป็นกระบวนในการพัฒนาการจัดการศึกษาทางวิชาการและทางการวิจัยเพื่อเป็นความท้าทายอย่างยิ่งอันนำไปสู่การสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการต่อไป ในฐานะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเป็นสถาบันอุดมศึกษา มีความตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและทางวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยั่งยืน และการสร้างเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ ที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาสนองความต้องการของสังคม ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (skills) มุมมอง (perspectives) และค่านิยม (values) เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาและสังคมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ต่อสังคมและประเทศชาติและการเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับในปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษาและสำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้จัดโครงการจัดทำ “วารสารวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตเอเซีย (Journal of Research and Innovation Asian Scholar)”โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและทางวิจัยขึ้นที่นำเสนอแนวคิดใหม่ในรูปแบบพหุวิทยาการ (multidisciplinary)และเป็นเวทีให้นักวิจัยและนักวิชาการได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อสนองนโยบายของวิทยาลัยจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคุณภาพ (Quality First) โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคมประเทศชาติและนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการแลผลงานวิจัยนวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ชาติและสังคมโลกต่อไป วารสารวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตเอเชีย จัดขึ้นให้เป็นวารสารที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์สถาบันทางการศึกษา และอนาคตวารสารฯ เมื่อออกครบ 6 ฉบับ โดยมีเป้าหมายมุ่งมั่นเพื่อขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 หรือ กลุ่ม 1 ให้ได้ในปี 2567 อีก 2 ปีต่อไป ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมทางวิจัยบัณฑิตเอเชีย ทุกฉบับเป็นบทความที่ผ่านกระบวนการคัดกรองตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มข้น ตามประกาศ มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ ใช้ผลงานทางวิชาการที่มีความเหมาะสม และยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ยังคงมีมาตรฐานทางวิชาการ จึงให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ โดยไม่ต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI ได้ และตามผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งวารสารวิชาการระดับชาติต้องเป็นวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา โดยทางกองบรรณาธิการและบรรณาธิการผู้ช่วยได้ร่วมกับเจ้าของบทความแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน สำหรับฉบับนี้ผลงานฉบับละ 7 เรื่อง ปีละ 4 ฉบับ ผลงานทุกเรื่องล้วนได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาบทความเชิงวิชาการในด้านความถูกต้องของกระบวนการวิจัย อย่างเป็นระบบ สามารถนำผลวิจัยไปใช้อ้างอิงและใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติวารสารวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตเอเซีย ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพจากสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงนักวิจัย และนักวิชาการในแต่ละสาขาวิชา กองบรรณาธิการได้ตระหนักถึงมาตรฐานคุณภาพของวารสารจึงทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา เพื่อพัฒนาให้วารสารวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตเอเชีย เป็นวารสารคุณภาพสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอันจะก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อสังคม และวงพหุวิทยาการได้อย่างหลากหลาย ที่มีผลงานวิจัยจากหลากหลายสหสาขาวิชา อาทิ สาขาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์นักวิชาการ และผู้สนใจใฝ่เรียนรู้จะได้ใช้เป็นแหล่งสารสนเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม วงทางวิชาชีพและประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับกลุ่มนวัตกรรมพหุสาขา ในแนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ทางวิชาการ 2) เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์วิชาการ และประสบการณ์วิชาชีพ ในกลุ่มนวัตกรรมพหุสาขา รวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของสมาชิกวารสารวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตเอเซีย 3.เป้าหมายและขอบเขต
วารสารวิจัยและนวัตกรรมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นวารสารแบบเปิดการเข้าถึง (Open Access) ที่มีกระบวนการพิจารณาประเมินจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเปิดรับบทความประเภท ต่างๆ ได้แก่ บทความวิจัย (Research Article)และ บทความวิชาการ (Academic Article) ที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือกำลังรอลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่น โดยมีเป้าหมายคือ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมองค์ความรู้และผลงานวิจัย ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียมีขอบเขตครอบคุลมงานวิจัย ในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา และมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ 4.บทความที่รับพิจารณาลงพิมพ์
บทความวิชาการ มีความยาวไม่ควรเกิน 10 หน้า กระดาษ A4 เป็นบทความที่รวบรวมหรือเรียบเรียงจากหนังสือเอกสาร ประสบการณ์หรือเรื่องแปล เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาต่างๆ หรือแสดงข้อคิดเห็ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าทางวิชาการ บทความวิชาการควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน email address พร้อมสถานที่ทำงาน คำนำ เนื้อความ บทสรุป กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) บทความวิจัย มีความยาวไม่ควรเกิน 12 หน้า กระดาษ A4 ควรประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียน ชื่อที่ปรึกษา email address พร้อมสถานที่ทำงาน บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำสำคัญ (keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละไม่เกิน 3 คำ เนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) เนื้อเรื่องประกอบด้วย *บทนำ (Introduction) บอกความเป็นมาหรือที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ของการทดลอง และอาจรวมการตรวจเอกสาร *วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) *ผลการทดลอง (Results) *วิจารณ์ผล/อภิปรายผล (Discussions) อาจเขียนกับผลการทดลองได้ ทั้งนี้หากเป็นบทความภาษาต่างประเทศจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยด้วย


บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย email::journal@cas.ac.th / Fax :: 043-246539 / Tel :: 043-246537

www.itjournal.cas.ac.th

casjournal V2 php พัฒนาระบบ โดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)