วิจัยและนวัตกรรม


ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มกราคม

ปี พ.ศ. 2559

ฉบับล่าสุด

(Current Issue)

บทความล่าสุด : ONLINE FIRST ARTICLES
ไฟล์
หน้า
สถิติการส่งวารสาร

รวมทั้งหมด 3 บทความ

1    สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์    1   บทความ
2    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    2   บทความ
3    สาขาปรัชญา   0   บทความ
4    สาขานิติศาสตร์   0  บทความ
5    สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์    0   บทความ
6    สาขาเศรษฐศาสตร์    0   บทความ
7    สาขาสังคมวิทยา    0   บทความ
8    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์    0   บทความ
9    สาขาการศึกษา   0   บทความ
ฉบับย้อนหลัง (Previous Issues)
บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย email::journal@cas.ac.th / Fax :: 043-246539 / Tel :: 043-246537

www.itjournal.cas.ac.th

casjournal V2 php พัฒนาระบบ โดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)